Συνέδρια - Σεμινάρια

21 - 22 Νοεμβρίου 2015

Ελεύθερες ανακοινώσεις: Παπαδάκου Σταυρούλα
1) Μαθησιακά Προβλήματα, Προδιαθεσικοί και Προγνωστικοί παράγοντες
2) Σωματική τιμωρία ως μέσο διαπαιδαγώγησης-διαχρονική παρακολούθηση
3) Ψυχοεκπαίδευση γονέων στην Ελλάδα-Απαιτήσεις και ελλείμματα σε αυτή

Παλαιότερα Συνέδρια - Σεμινάρια